สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดเลยประจำเดือน ธันวาคม 2549

ที่มา : อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย(นาแห้ว) อุทยานแห่งชาติภูเรือ

สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดเลยประจำเดือนธันวาคม 2548 มีดังนี้สถานที่

ท่องเที่ยว

 

 

ลักษณะการเดินทาง

ไป - กลับ

พักแรม

รวม

นักท่องเที่ยว
ชาวไทย


นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ

รวม

นักท่องเที่ยว
ชาวไทย


นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ

รวม


62,790 

62,593 

197 

48,017 

47,810 

207  
อุทยานภูกระดึง
970  

969 


38,820 

38,638 

182  
อุทยานนาแห้ว
8,958  

8,866 

92 

857 

850 

อุทยานภูเรือ
40,022  

39,938 

84 

7,830 

7,822 

วนอุทยานสวนหิน-ผางาม
12,840  

12,820 

20 

510 

500 

10