หน้าแรก ความรู้พื้นฐานการนำเสนอข้อมูล การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง

การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง

         เป็นการจัดรูปในการนำเสนอข้อมูลในลักษณะแถว (row) และสดมภ์ (column) แถว หมายถึง การเรียงตามแนวนอน สดมภ์ หมายถึง การเรียงตามแนวตั้ง เพื่อจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบหรือการจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปที่อ่านความหมาย ได้ทั้งแถวตั้งและแถวนอน สัมพันธ์กัน ลักษณะของตารางไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้จัดทำ ถ้าต้องการที่จะให้ตารางเป็นที่เก็บข้อความทางสถิติอย่างละเอียด ตารางนั้นจะต้องมีขนาดและขอบเขตกว้างขว้างมากพอ

         โดยทั่วไปการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง  จะจำแนกตามลักษณะต่างๆ ที่แบ่งตามหัวเรื่อง โดยแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ

          2.1.1 ตารางแบบทางเดียว (one-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น เช่น จำนวนของลูกจ้างภาคเอกชนและภาครัฐบาลที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม ไตรมาส 3 พ.ศ. 2551

ตารางที่ 1  จำนวนของลูกจ้างภาคเอกชนและภาครัฐบาลที่ได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมไตรมาส 3 พ.ศ. 2551 (หน่วย : คน)

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

จำนวน

ยอดรวม

โบนัส

ค่าล่วงเวลา

เงินสดอื่นๆ

อาหาร

เสื้อผ้า

ที่อยู่อาศัย

อื่นๆ

5,423,500

144,400

1,879,900

2,566,000

1,472,100

139,600

737,600

652,800

แหล่งที่มา : การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3 พ.ศ. 2551   สำนักงานสถิติแห่งชาติ

         2.1.2 ตารางแบบสองทาง (two-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกลักษณะสองลักษณะ เช่น จำนวนผู้ย้ายถิ่นเข้ามาในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานที่อยู่ก่อนย้าย และภาคที่อยู่ในปัจจุบัน พ.ศ. 2549

 ตารางที่ 2 จำนวนผู้ย้ายถิ่นเข้ามาในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามสถานที่อยู่ก่อนย้ายและภาคที่อยู่ในปัจจุบัน พ.ศ. 2549 (หน่วย : คน)

 

ภาคที่อยู่ปัจจุบัน

 

รวม

สถานที่อยู่ก่อนย้าย

กรุงเทพ

มหานคร

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ต่าง  ประเทศ

ยอดรวม

 กรุงเทพมหานคร

 กลาง

 เหนือ

 ตะวันออกเฉียงเหนือ

 ใต้

1,062,155

93,241

249,931

181,595

474,883

62,505

440,641

-

80,736

77,873

256,754

25,278

 

234,754

20,200

-

70,141

130,095

14,318

95,179

19,124

43,311

-

24,986

7,758

183,474

46,933

111,676

12,413

-

12,451

50,031

5,617

8,677

6,447

29,290

-

58,077

1,367

5,531

14,721

33,758

2,699

 


แหล่งที่มา : การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2549  สำนักงานสถิติแห่งชาติ

          2.1.3 ตารางแบบหลายทาง (multi-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกตั้งแต่สามลักษณะ (three-way table) ขึ้นไปนั่นเอง เช่น อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประชากร จำแนกตามเพศ ภาค และเขตการปกครอง ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2551

ตารางที่ 3  อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประชากร จำแนกตามเพศ ภาค และเขตการปกครองไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2551 (หน่วย : ร้อยละ)

 
เพศ/เขตการปกครอง

 

รวม

ภาค

กรุงเทพ

มหานคร

กลาง

เหนือ

ตะวันออก      เฉียงเหนือ

ใต้

ยอดรวม

ชาย

หญิง

ในเขตเทศบาล

ชาย

หญิง

นอกเขตเทศบาล

ชาย

หญิง

73.5

81.5

65.8

70.8

78.6

63.8

74.6

82.8

62.8

70.7

79.0

63.6

70.7

79.0

63.6

-

-

-

73.8

81.7

66.4

72.5

80.0

65.7

74.4

82.5

66.7

73.0

80.0

66.2

69.5

76.3

63.3

73.9

80.9

67.0

73.7

82.3

65.3

69.5

77.2

62.2

74.5

83.2

65.9

74.9

83.2

66.9

70.6

78.8

63.0

76.3

84.6

68.2

  แหล่งที่มา : การสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากรไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2551 สำนักงานสถิติแห่งชาติ