หน้าแรก องค์กรปกครองท้องถิ่น แหล่งข้อมูลท้องถิ่น

แผนการบูรณาการระบบข้อมูลสถิติท้องถิ่น

 

จากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอำนาจและงบประมาณไปสู้ท้องถิ่น ทำให้มีความต้องการใช้ข้อมูลสถิติในะดับท้องถิ่นซึ่งเป็นโครงสร้่งพื้นฐานที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อใช้ในการบริหาร ตัดสินใจ วางแผนงาน และจัดสรรงบประมาณระดับท้องถิ่นและจากการที่ระบบสถิติของประเทศเป็นระบบกระจายงาน (Decentralized Statistical System)

 

โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการผลิตข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ และหน่วยงานต่างๆก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ทำให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน เป็นการสร้างภาระแก่ผู้ให้ข้อมูลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูล อีกทั้งยังขาดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้จัดเก็บข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ทำให้การนำข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่นไปใช้ประกอบในการตัดสินใจเชิงนโยบายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ดัชนีบทความ
แหล่งข้อมูลท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานคณะกกรมการกระจายอำนาจ
ทุกหน้า
 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
บริการต่างๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้บริการกับองค์การปกครองท้องถิ่น ดังนี้