หน้าแรก ปัญหาและอุปสรรค
         ปัญหาและอุปสรรค       
                                             

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของการจัดทำระบบข้อมูลของ อปท. ดังกล่าว  ทำให้ทราบว่าในการดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่นในปัจจุบัน จะพบว่ามีทั้งโอกาสและอุปสรรคในการบูรณาการข้อมูล เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดระบบข้อมูลอย่างยั่งยืน

 

โอกาส

                  เนื่องจากขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีระบบข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน อปท. ซึ่งควรจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลของ อปท. ไว้ที่แหล่งเดียวกัน  เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้น และสามารถนำข้อมูลดิบจากทุกส่วนงานของ อปท.  มาทำการวิเคราะห์ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมสำหรับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการบูรณาการทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศได้เป็นอย่างดี

                  นอกจากนั้นการส่งเสริมให้ อปท. มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่นอย่างแพร่หลาย นับว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและกระบวนการตัดสินใจ รวมถึงจะเป็นโอกาสที่ทำให้ระบบข้อมูลสถิติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 

อุปสรรค

  • ความไม่เป็นระบบของข้อมูลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีข้อมูลกระจัดกระจาย    ไม่มีการบูรณาการภายในองค์กร  ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
  • ไม่มีหน่วยงานสถิติและตำแหน่งนักสถิติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบข้อมูลสถิติ ที่จะต้องมีผู้รับผิดชอบและมุ่งมั่นในการดำเนินการระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น
  • หน่วยราชการส่วนกลางที่ต้องการข้อมูลในระดับท้องถิ่นไม่มีความเข้าใจกระบวนการทำงานอย่างแท้จริงของ อปท.  ทำให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากส่วนราชการร้องขอข้อมูลแต่ ในบางเรื่อง อปท. ไม่ได้มีการจัดเก็บหรือไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนนั้นอย่างต่อเนื่อง
  • ความมีอิสระในการดำเนินการและมีหน่วยงานระดับท้องถิ่นจำนวนมากของ อปท.  รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยครั้งทำให้เป้าหมายการพัฒนาระบบข้อมูลสถิติมีการสะดุดและขาดช่วงในบางจังหวะ รวมถึงความต่อเนื่องและการมีประสิทธิภาพของระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น
  • การให้ความสำคัญระบบข้อมูลของผู้บริหารจะเป็นปัจจัยที่สำคัญของ อปท. ในการพัฒนาระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น เพราะหากผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญแล้ว การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร รวมทั้งการดำเนินประสานงานกับหน่วยต่างๆ ภายในองค์กรจะเป็นปัญหาสำคัญของการพัฒนาระบบข้อมูลสถิติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น