หน้าแรก การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยข้อมูลสถิติจากโครงการ

“ การจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. พ.ศ.2547 ”

 

1.     บทนำ

      ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นั้น ให้รัฐบาลกระจายอำนาจให้หน่วยงานในท้องถิ่นบริหารงานเพื่อแก้ปัญหา วางแผนพัฒนา และ ให้บริการแก่คนในท้องถิ่นของตน ในการนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต. )

โดยได้สร้างแบบข้อถาม ( สพ. 1 ) ซึ่งประกอบด้วยข้อถามต่าง ๆ จำนวน 14 ด้าน   คือ

 

ข้อมูลด้านต่าง ๆ จำนวน 14 ด้าน

 1.   ประชากร และ เคหะ

  2.   แรงงาน

 3.   การศึกษา การฝึกอบรม ศาสนา และ วัฒนธรรม ( รวมข้อมูลสื่อสารมวลชน )

 4.   สุขภาพ

  5.   สวัสดิการสังคม

 6.   รายได้ และ รายจ่ายของครัวเรือน  

  7.   การเกษตร และ การประมง

 8.   อุตสาหกรรม

  9.   การค้าส่ง ค้าปลีก และ การบริการ 

10.   การขนส่ง และ คมนาคม          

11.   การท่องเที่ยว

12.   สังคมอื่น ๆ                                   

13.   เศรษฐกิจอื่น ๆ

14.   ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม                                               


2.     ข้อมูลด้านประชากรและเคหะ 

3.     ข้อมูลด้านแรงงาน

4.     ข้อมูลด้านการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนา และ วัฒนธรรม ( รวมข้อมูลสื่อสารมวลชน )

5.     ข้อมูลด้านสุขภาพ           

6.     ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม

7.     ข้อมูลด้านรายได้ และ รายจ่ายของครัวเรือน

8.     ข้อมูลด้านการเกษตร  และ การประมง

9.     ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม

10.   ข้อมูลด้านการค้าส่ง ค้าปลีก และ การบริการ

11.   ข้อมูลด้านการขนส่ง  และ คมนาคม

12.   ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

13.   ข้อมูลด้านสังคมอื่น ๆ

14.   ข้อมูลด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ

15.   ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และ สิ่งแวดล้อม

16.  ลักษณะของข้อมูลที่นำมาใช้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น